برنامه های عمومی این ماه

هدف
تهران پنجشنبه 5 مهرماه

  هدف

  اطلاعات بیشتر این برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.

  ساعت: 10 تا 12

  مجری: مؤسسه مسیر زندگی

  

تربیت فرزند
یزد سه شنبه های 10، 17 و 24 مهرماه

  تربیت فرزند

  اطلاعات بیشتر این برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.

  

  مجری: خانه تحول استان یزد

  

تربیت جنسی فرزند
تهران پنجشنبه های 19 و 24 مهرماه

  تربیت جنسی فرزند

  اطلاعات بیشتر این برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.

  

  مجری: مؤسسه دانش آفرینان ابن سینا

  

خانواده موفق
گلپایگان شنبه های 14 و 21 مهرماه

  خانواده موفق

  اطلاعات بیشتر این برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.

  

  مجری: خانه تحول استان اصفهان

  

متعاقبا اعلام خواهد شد.
همدان شنبه 28 مهرماه

  متعاقبا اعلام خواهد شد.

  اطلاعات بیشتر این برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.

  

  مجری: مؤسسه مهر با همکاری خانه تحول استان