شعر گروهی

سلام مهربون

موا فقی با هم شعر بنویسیم؟

و تمرین کنیم با هم بگیم ، با هم بنویسیم و با هم تمومش کنیم

بیا شعرهائی بنویسیم که از دل همه مون بیرون می آد

شعرهائی که هر بیتش رو یه نفر می نویسه 

یه هم وطن که ممکنه هر جائی از این کره خاکی زندگی کنه

سروده ای که می شه شعر ما

روش کارمون هم اینه که هر کس توی یک بیت شروع شعری رو پیشنهاد می ده 

وقتی پیشنهادها به پانزده تا برسه رای گیری می کنیم و هر کدوم که رای بیاره می شه شروع شعر گروهی ما

دوباره هم به همین ترتیب می ریم سراغ نوشتن بیت های بعدی شعر و باز هم رای گیری 

و شعر ما ، یه روز با یکی از پیشنهادها و با رای خودتون تموم می شه

و می ریم سراغ نوشتن شعر بعدی مون

فقط یادت باشه که خودت باید شعر بگی نه اینکه بیتی از اشعار دیگران رو اینجا بنویسی

 داداش شاهین