همیشه کنارت هستم

همیشه کنارت هستم

75000 ریال

انسان ها گاهی با نیافتن تکیه گاهی زمینی، خود را می بازند و گمان می کنند که به بن بست رسیده اند.
این کتاب به کودکان متذکر می شود که پروردگار مهربان همیشه، همه جا و از آغاز تا انتهای هر راه درستی، حامی، مراقب و بهترین دوست آنها بوده و مشوق و محرکشان برای ا

5