دارایی های تو

دارایی های تو

75000 ریال

عده ای همیشه خود را از نظر مادی نسبت به افراد دیگر عقب می بینند و مدام در تکاپو هستند تا داشته هایشان بیشتر شود.
این کتاب به کودکان می آموزد که خوشبختی و نعمت های حقیقی خریدنی نیستند و اگر فقط پول را نعمت بدانند، متوجه و قدردان بسیاری از داشته های ارزشمن

0