خودت را بپذیر

خودت را بپذیر

75000 ریال

بعضی از انسانها با شرایط خاصی روبرو هستند و هیچ وقت با آن کنار نمی آیند.
آنان از زندگی خود لذت نمی برند و همیشه در حال جنگ با وضعیت موجودشان هستند.
این کتاب به کودکان می آموزد که شرایطشان را بپذیرند، دست از مقابله با آن بردارند و ناراحت و عصبانی نباشندو

5