بهانه بی بهانه

بهانه بی بهانه

75000 ریال

هر انسانی می تواند بجای اینکه دست به عمل بزند، همه ی زندگی اش را صرف بهانه جوئی کند.
بهانه هایی مثل :
امکاناتش رو ندارم، نمی گذارند، نمی توانم، نمی شودو...
و نهایتاً عمر بازگشت ناپذیرش را تلف کرده وراه به جائی نبرد.
این کتاب به خوبی به کودکان می آموزد

0