متوقف نشدنی

متوقف نشدنی

75000 ریال

گاهی مسائلی مانند نگرانی و خشم باعث می شوند تا سرعت انسان در مسیر رسیدن به خواسته هایش کاهش پیدا کند.
این کتاب با گویشی ساده به کودکان می آموزد که چگونه آنها را کنترل کنند و با تلاش و پشتکار، قدم گذاشتن در مسیرهای جدید، خودباوری، درس گرفتن ازاشتباهات وتک

0