لیست دوره ها

کسب آرامش

کسب آرامش

۱۴ ساعت

زندگی هدفمند ( طراحی آینده )

زندگی هدفمند ( طراحی آینده )

۶ ساعت

عوامل موثر در شکل گیری تحول

عوامل موثر در شکل گیری تحول

۶ ساعت

جور دیگر باید دید

جور دیگر باید دید

۴ ساعت

استفاده درست از فرصت ها

استفاده درست از فرصت ها

۲ ساعت

رسیدن به خواسته ها

رسیدن به خواسته ها

۸ ساعت

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

۴ ساعت

همسوئی با کائنات

همسوئی با کائنات

۴ ساعت

کارما و دارما

کارما و دارما

۴ ساعت

ارتباط موثر ( تحلیل رفتار متقابل / TA )

ارتباط موثر ( تحلیل رفتار متقابل / TA )

۵ ساعت

آشتی با خدا

آشتی با خدا

۶ ساعت

فلسفه نماز

فلسفه نماز

۱۶ ساعت

دوره خانواده موفق

دوره خانواده موفق

۱۰ ساعت

دوره ازدواج موفق

دوره ازدواج موفق

۳۰ ساعت

دوره تربیت کودک ( ۳ تا ۱۳ سال )

دوره تربیت کودک ( ۳ تا ۱۳ سال )

۱۲ ساعت

کارگاه فنون سخنرانی

کارگاه فنون سخنرانی

۸۰ ساعت

کارگاه خلاقیت

کارگاه خلاقیت

100 ساعت

کارگاه حل اختلافات خانوادگی ( جهت خانواده های در حال طلاق )

کارگاه حل اختلافات خانوادگی ( جهت خانواده های در حال طلاق )

۵ ساعت

دوره تربیت جنسی کودکان ( از تولد تا ۱۴ سالگی )

دوره تربیت جنسی کودکان ( از تولد تا ۱۴ سالگی )

10 ساعت

فلسفه حجاب

فلسفه حجاب

۶ ساعت