در کمین فرصت ها باشیم

اتلاف وقت

فرصت های طلائی و بی بازگشت

خوش بین ها و بدبین ها