قوانین مغز

عبارات تاکیدی

تغییر در باورها

رهائی از نگرانی

عدم حساسیت

تطابق خواسته ها و حالات

اثر نیروی انتظار

تصویر سازی ذهنی