قوانین کائنات

پیام های کائنات :

- هیچ اتفاقی، اتفاقی نیست

- آیا ممکن است درست متوجه پیام ها نشویم؟

- با خاطرات تلخ گذشته چه کنیم؟

- اگر پیام را نگیریم چه اتفاقی می افتد؟

برکت رویدادها