قانون کارما ( بومرنگ ) :

- آیا کارما فقط برای رفتارهای غلط است؟

- شدیدترین بازخورد چیست؟

- چرا افراد با خطاهای یکسان دچار عقوبت های متفاوت می شوند؟

- فلسفه رنج و سختی ها

- ظرفیت نداشتن جهان برای کارمای کامل

- توقف کارما

قانون دارما ( مسئولیت ) :

- رسالت ما در این جهان چیست؟

- بهترین دارما