همسوئی اطلاعات تبادلی :

- کلامی

- آوائی

- از طریق زبان بدن

نظریه تحلیل رفتار :

- کودک درون

- بالغ درون

- والد درون

- چگونه جلوی تنش ها را بگیریم؟

- روش های پس ران والد