توکل

توسل

رضا

بندگی

تسویه بدهی ها :

- به مردم

- به خودمون

- به خدا

نکات مهم :

- حمله های شیطان

- صبر

- افراط و تفریط

- طلبکار نشدن

- سر و صدا نداشتن

- استفاده از ابزارها

موفقیت واقعی