عدم شناخت، عامل ایجاد تنش

تفاوت های ساختاری زنان و مردان

نحوه صحیح رفتار با زنان :

- درک کردن و توجه

- انتقال اطلاعات

- توجه به جزئیات رفتاری

- روش صحیح گفتگو

نحوه صحیح رفتار با مردان :

- مامان بازی ممنوع!

- تشکر و تحسین

- تائید کردن

- روش صحیح گفتگو

گریز از سیکل معیوب  :

- تغافل و تدبیر

- پرهیز از رفتارهای دوگانه

حساب بانکی اعتباری رفتاری :

- انجام کارهای خاص

- پیشباز و بدرقه

- آراستگی

- اولویت به خانواده

- عذر خواهی

بازی برنده برنده :

- اقدام بجای انتظار

- آینه باشیم

- قانون اساسی خانواده

تکنیک نامه

همسوئی با گروه ادراکی

سوء ظن