ریشه های ۷ گانه اختلال رفتاری در کودکان : 

۱- باج دهی

۲- اعمال فشار

۳- الگوهای رفتاری غلط

۴- الگوهای گفتاری غلط

۵- بی توجهی به رفتارهای مطلوب

۶- دستورهای غلط

۷- تهدیدهای پوشالی و تنبیه

روش های ۵ گانه متنبه کردن فرزندان :

۱- توجه منفی

۲- گفتگو

۳- بی توجهی

۴- پیامد رفتار منفی

۵- کمک به جبران

دستوراتی که اجرا می شوند

دستورات قاطع

جایگزین های ۴ گانه دستور :

۱- پرسشگری و همراهی

۲- توصیف و صبر

۳- اشاره به رفتار غلط + جایگزین مناسب

۴- درگیر کردن عضو خطاکار

شتاب دهنده های تحول کودکان :

۱- تشویق

۲- پیامد رفتار مثبت

۳- توجه به کودک درون

اصول ۴ گانه همراه سازی کودکان :

۱- توصیف بجای سرزنش

۲- تغییر تصویر ذهنی منفی فرزند از خودش

۳- یادداشت گذاری

۴- راه حل یابی مشترک

تسهیل کننده های استقلال فرزندان :

۱- ایجاد زمینه برای تصمیم و انتخاب

۲- همراهی تا به نتیجه رسیدن تلاش

۳- گزارش نخواستن برای همه امور

۴- تقویت ذهن پرسشگر کودک

۵- کمک به ابراز وجود

۶- عدم ورود به حریم شخصی کودک