تعریف مشاوره                                                                                

دلایل نیاز مردم به مشاوره                                                                   

وظایف ده گانه مشاور                                                                         

روش های مشاوره :                                                                       

- مستقیم                                                                                        

- غیر مستقیم                                                                                 

- انتخابی                                                                                   

- مصاحبه مشاوره ای                                                                       

روش ترکیبی :

- عدم تمرکز بر رویکردها                                                                 

- ترکیب روش ها                                                                        

شروع مشاوره :

آماده سازی محیط :

- شرایط سالن انتظار و اتاق مشاوره                                                      

- حریم های چهارگانه همجواری                                                                                                                  

پذیرش مراجع :                                                                            

- فرم بدن مشاور هنگام روبرو شدن با مراجع                                        

- انواع نگاه                                                                              

- فرم اطلاعات فردی مراجع                                                            

جلب اعتماد : 

- اعتماد سازی عملی                                                                     

- اعتماد سازی کلامی                                                                   

شروع مشاوره :

- بیان عبارت آغازگر                                                                    

- نکته برداری                                                                             

تحکیم و تضعیف رابطه با مراجع

- تحکیم رابطه با مراجع :

همسو شدن با گروه ادراکی مراجع                                                   

انطباق ( تکنیک آینه )                                                                 

انطباق معکوس                                                                                                                                           

- تضعیف رابطه با مراجع :

نفی صریح ، مچ گیری ، ملامت                                                      

دریافت اطلاعات از مراجع :

- بیان کلامی                                                                          

- بیان غیر کلامی              

ارتباط آوائی :                                                                         

- ارتباط دیداری ( زبان بدن )                                                      

- نشانه های عدم صداقت مراجع                                                   

گوش کردن                                                                           

 تحریک مراجع برای بیشتر سخن گفتن                                            

پرسشگری                                                                          

انعکاس :

 - انعکاس محتوا                                                                   

 - انعکاس احساس                                                              

- انعکاس محتوا و احساس                                                      

 خلاصه گوئی                                                                    

بازخورد                                                                

 قاب گیری                                                                     

  تمرکز بر اینجا و اکنون                                                      

 آگاه سازی :                                                                 

 - برونی سازی مسئله                                                       

- جستجوی استثناءها                                                         

 - مثبت نگری                                                                

 مواجهه :                                                                    

 - مقابله با باورهای خود تخریبی                                        

 - نگاه نامعقول و غیر منطقی                                             

 هنجار سازی                                                               

 سکوت مراجع :                                                           

- شکستن سکوت مراجع                                             

 مراجع عصبانی                                                       

 مراجع ناراضی از روابط                                            

 مراجع سوگوار                                                     

 مراجعی که تمایل به خودکشی دارد                                   

 بدل یابی عشق و تنفر                                                

 دستیابی به راه حل ها                                                

 اقدامات تسهیلی :                                                     

 - تبدیل آرزوهای مراجع به اهداف                                   

 - برنامه ریزی برای دستیابی مراجع به اهداف                  

 - برداشتن اولین گام توسط مراجع                                  

 - پاداش دهی توسط مشاور                                    

 پایان دادن به جلسات مشاوره :                                

 - ختم هر جلسه مشاوره                                          

 - گزارش نویسی                                                

 - قرارهای بعدی                                               

 - ختم مجموعه جلسات مشاوره                               

 وابستگی مراجع و مشاور                                   

غایب شدن مراجع