تقسیم بندی فعالیت ها

دو تذکر

ترکیب بندی

دو اصل مهم

مقدمه جذاب ( تکنیک قلاب ) :

- با داستانی دلچسب

- با شعری دلنشین

- با بیان تجربه های شخصیِ آموزنده و محرک

- با بیان واقعیت ها و اتفاقات قابل طرح :

الف – روش تعلیق

ب – روش ایجاد شوک

- با طرح زیرکانه ی سئوال و به مشارکت کشاندن مخاطبین از ابتدا

- با بذله گوئی و شوخی کنترل شده

- با همسو شدن و همراهی با مخاطبین

- با استفاده از نمایش

- با آیات و روایات

شروع بد :

- شروع با تعارفات و تحویل گرفتن این و آن

- شروع رسمی

- شروع تحریک کننده و تنش زا

- شروع اطو کشیده!

- شروع با ادای آدم های همه چیز دان

- شروع با پز اینکه انسان مهمی هستیم

- شروع با عذرخواهی و زیر سئوال بردن خود

- شروع با داستان های تکراری

- شروع با تمسخر و لودگی

- شروع با زیر سئوال بردن مخاطبین

- شروع امری یا نصیحت آمیز

- شروع با جلب توجه غیرمعمول

خلاصه اثربخش

بدنه سخنرانی

نکات کلیدی :

- حیطه سخنرانی

- خلاصه نویسی

- عادی صحبت کردن

- پرهیز از روش های غلط :

سخنرانی تقلیدی

بکارگیری عبارات خارجی

استعانت

بکارگیری ضرب المثل های غلط

رفتارهای ریاکارانه

ایجاد حساسیت

بیان دیدگاه های بی پایه

ورود به حیطه های تخصصی

صحبت های خارج از ظرفیت

بی احترامی

زیر سئوال بردن

بیان عبارات مایوس کننده

زیر سئوال بردن جامعه

زیر سئوال بردن مجریان

توهین به اعتقادات

داشتن تکیه کلام

صداهای اضافه

حاشیه پردازی غیر مرتبط

توزیع بروشور و برگه های نظر سنجی

فرم های غلط بدن

- اجرای روش های درست :

تدارک سخنرانی

بکارگیری صحیح عناصر ارتباط موثر

بهره گیری صحیح از تشبیه و قیاس

بهره گیری صحیح از تمثیل

بهره گیری صحیح از آمار

بهره گیری صحیح از عوامل محرک احساسات مخاطبین

بهره گیری صحیح از مکث

بهره گیری صحیح از ایجاد شبهه

مدیریت اشتباه

واکنش های صحیح

انعطاف پذیری

- حسن ختام سخنرانی

پایانی بد :

با عبارتی مایوس کننده

با بیان ته کشیدن دانسته ها

پایانِ بی مقدمه

با جملات نامانوس

پایان متواتر

پایانی خوب :

با بیان حکایات و اتفاقات

با اشارات الهام بخش

با شعری دلنشین

با جمله ای لطیف

- افزایش خودباوری برای سخنرانی