خلاقیت چیست و خلاق کیست؟

به دنبال چه هستیم؟

خلاقیت چیست؟

نوآوری

خلاق کیست؟

خلاقیت اکتسابی است

ویژگی های بارز افراد خلاق

تقویت خلاقیت

دیدگاه گیلفورد

خلاقیت اولیه و ثانویه

موانع خلاقیت :

پیش داشته ها

نداشتن اعتماد به نفس

نبوغ :

نابغه ی بالقوه

اصول لازم الاجرا برای حل تمرینات دوره

تمرین ( کشفِ نوابغ )

ورود به دنیای خلاقیت :

تمرین ( کشفِ خلاق ها )

گام اول ( تلاش بیش از انتظار )

گام دوم ( تغییر موضع )

شکستن سد پاسخگوئی :

تمرین

تناوب ، انتقال ، جهش

قانونِ چرا نه؟

تشریح

تمرین

گام سوم ( نه، نمی شه، نمی تونم > ممنوع )

کشف ماهیت :

کانون توجه

تمرین

توصیف دقیق ( ارائه ی تعریف )

تمرین

بررسی توصیفات و تعاریف

تمرین

روش های خلق ایده :

تکنیک های خلاقیت

طوفان ذهنی

مثال عینی

تعویق داوری

طوفان ذهنی انفرادی

تمرین

طوفان ذهنی معکوس

تمرین

تداعی

تداعی آزاد

تمرین

تداعی منظم

تمرین

جستجوی تصادفی

تمرین

انگیزش تصویری

تمرین

قیاس مستقیم

تمرین

قیاس شخصی

نمرین

عکسِ معکوس

تمرین

روش PO

تمرین

تغییر ذهنی و پیاپی یکی از بخش ها

تمرین

خلق هم زمان ایده ها

نمرین

سئوالات ایده برانگیز :

زمینه های سئوال

سایر کاربردها

تمرین

جایگزینی

تمرین

تغییر

تمرین

عملِ معکوس ( وارونه سازی )

تمرین

اقتباس

تمرین

تفکر متضاد

تمرین

روش ها

تمرین

قضاوت های خلاقانه ی علی (ع)

مثال عینی

نوشناسی :

پنج لایه ی نوشناسی

تمرین

مثال عینی

جسارت :

جسارتِ ابراز ( تمرین )

جسارتِ ابداع ( تمرین )

جسارتِ تغییر

تمرین

جسارتِ تکمیل

تمرین

جسارتِ ترکیب

تمرین

تشریح

تمرین