موانع درست اندیشیدن

گره های ذهنی

لزوم تغییر

تعریف خلاقیت

ابعاد چهارگانه خلاقیت ( نظریه کافمن و بگتو )

نوآوری

اتولتیک و اگزوتلیک

عبور از ثبات و ایستائی

مقاومت در برابر تغییر

شکستن حصارهای محدود کننده ذهنی

رویاهای ارزشمند ( خیال پردازی )

کلید الهام

تناوب، انتقال، جهش

ایجاد جسارت

اصول تریز ( Triz)

اصول چهل گانه تریز

تفکر سیستمی

بایونیک ( بایومیمتیک )

تقویت خلاقیت از دیدگاه تورنس ( سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط )

گام های پانزده گانه خلاقیت

تشخیص درست مسئله

ایده پردازی

ارزیابی ایده ها

روش های بسط ایده

تجزیه و تحلیل و جمع بندی ایده ها