تعریف تربیت جنسی

- دیدگاههای مختلف در ارتباط با تربیت جنسی

*   دیدگاه تفریطی

*   دیدگاه افراطی

*   دیدگاه معتدل

آموزش جنسی

آموزش جنسی ازنظریونسکو

آگاهی جنسی،ناآگاهی جنسی

ملاحظات فرهنگی و ارزشی

نظریه های مخرب

کتابهای آموزش تربیت جنسی غربی

مسئولین ومتولیان تربیت جنسی

چرا اقدامی برای آموزش جنسی کودکانمان نکرده ایم؟

ـمراحل رشد جنسی وتربیت جنسی کودک

*   شروع تربیت جنسی

. هویت جنسی

*   ازتولد تا ۲ سالگی

*   از۲ تا ۴ سالگی

. بیداری جنسی

* از ۴ تا ۶ سالگی

. چه کار کنیم تا این دوره سنی با ایمنی بیشتری سپری بشود؟

.. آشنا کردن کودک باحریم ونقاط خصوصی بدنش وحد مرزهای آن

… نگاه پرخطر،حرف پرخطر،لمس پرخطر،تماس پرخطر،تنهائی پرخطر

.. آشناکردن کودک باکارهائی که بایدانجام بدهد تاکسی وارد حریم خصوصی اش نشود

.. آموزش اینکه اگرکسی خواست وارد حریم خصوصی اش بشود باید چه کارهائی بکند؟

… تعدّی توسط آشنایان

… علائم احتمالی سوء استفاده جنسی از کودکان

*   از۶ تا ۸ سالگی

. نهفتگی میل جنسی

*   از۸ تا ده سالگی

. بلوغ دختران

.. عادت ماهانه

*   ازده تا۱۴سالگی

. بلوغ پسران

. خود ارضائی

..چه کارکنیم که بچه ها دچار این مسئله نشوند؟

.. ازکجا بفهمیم درگیر این مسئله شده اند؟

.. وقتی این موضوع را فهمیدیم چه کارکنیم؟

. رفتارهای غیرطبیعی

ـشیوه درست پاسخدهی به سوالات جنسی کودکان

*   اصول۱۰گانه پاسخگوئی به سئوالات جنسی کودکان