تربیت جنسی

دیدگاه های مختلف نسبت به مسائل جنسی

آموزش جنسی

متولیان تربیت جنسی کودکان

مراحل رشد و تربیت جنسی :

۱- از تولد تا دو سالگی

۲- از دو تا چهار سالگی

۳- از چهار تا شش سالگی :

ـ آشنا کردن کودک با نقاط خصوصی بدن اش و حریم های آن.

- آشنا کردن کودک با کارهائی که باعث می شوند کسی وارد حریم خصوصی اش نشود.

- آموزش اینکه اگر کسی خواست وارد حریم خصوصی اش بشود، باید چکار کند؟

- واکنش نسبت به فرزند، پس از تعرض جنسی.

۴- از شش تا هشت سالگی

۵- از هشت تا ده سالگی :

بلوغ

۶- از ده تا چهارده سالگی :

خودارضائی

اصول ده گانه پاسخ دهی به سئوالات جنسی کودکان