تفاوت مقصد، آرزو و هدف

تحلیل آرزوها و اهداف

بهانه کمبود امکانات

اهداف اصلی

متعالی بودن اهداف

محدودیت ذهنی ممنوع!

اهداف کلان و خرد :

- تعداد مجاز اهداف کلان

- فاصله زمانی بین اهداف خرد

مکتوب کردن اهداف

اهداف قابل تغییرند

پشتکار

اشتباه و شکست

اولین گام بسوی اهداف

کاتالیزورها :

- اطلاعات و مهارت های مورد نیاز

- عوامل یاری دهنده

شناسائی موانع :

- برنامه های جایگزین

دام آینده نگری

رنج و سختی در مسیر دستیابی به اهداف