بخشیدن دیگران

عدم قضاوت

رهائی از وابستگی

عشق به خویشتن

یکپارچه شدن

حضور در لحظه