چرا دست به عمل نمی زنیم؟

- تلنبار شدن اطلاعات

- فیلترهای منفی ذهنی

- تعصب و غرور

- ترس

- دریافت پاداش برای رفتارهای غلط

- فرافکنی

- عدم پیگیری

چه باید کرد؟

- تشنه تحول بودن

- پرهیز از وعده 

- پرهیز از سعی!

- انجام تغییرات جزئی