سلام استاد درسته از نزدیک ندیدمتون اما خیلی دوستون دارم.

چون اول خدا بعدا شما ، باعث شدید زندگیم را که بعد یه اتفاق تلخ رو به افسردگی و پوچی می رفت ، تغییر بدم.

مهدی جعفری