با سلام و تشکر

من دقیقا بعد از یک بحران روحی به صحبتهای شما گوش کردم.

 از اون حالت به خوبی عبورکردم.

دنیا رو طوری دیگه نگاه میکنم و همه اشتباهات ذهنی که از آموزه های دینی داشتم را کنار گذاشتم.

و الان خیلی آرامش دارم و فکرمو مشغول موضوعاتی که بی جهت به ذهنم آویزان کرده بودم نمیکنم.

 

معصومه اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، مدیرکارگاه ماشین سازی