بنام خدا 

سلام 

اینجانب زهرا شکوفه درسال 83 دریک از جلساتی که از طرف مدرسه دخترم دعوت شده بودم شرکت کردم.

من در ان زمان از داروهای اعصاب استفاده می کردم و با شرکت در آن جلسه و گفتگو با شما از آن به بعد هیچ نوع داروی اعصابی استفاده نکردم.

دوست دارم اگر امکان داشته باشد باز هم در جلسات شما در شهر شیراز شرکت کنم .

با ارزوی توفیق روز افزون برای شما