سلام اقای فرهنگ

تغییرات انقدر زیاد است که نمیدانم کدام را بنویسم .

اینقدر که هر چیزی را که می خواهم میشود و دیگر برایم عادی شده است .

اما مهم ترین ها قبول شدن فوق لیسانس بود چون اولین بار بود که می خواستم حرف های تان را امتحان کنم .

و به نظر خودم پیدا کردن شما حدود دو سال پیش در شرایطی که واقعا بی نهایت بد بود هدیه ای ازسمت خدا بود .

سخنرانی های شما به طرز جالبی به دست من رسید و  زندگی مرا دگرگون کرد.

به خاطر همه چیز از شما ممنونم .

بهاره