سلام.

۱۹ ساله بودم كه به فكر ازدواج افتادم و به پيشنهاد يكي از دوستان شروع به مطالعه كتب مختلف در اين زمينه نمودم.

يك سال گذشت و من كتاب هاي مختلف را خواندم و سي دي هاي مختلف از اساتيد مختلف را گوش دادم.

در همين سال بود كه همان دوست عزيز بليط رايگان جلسه اول دوره ازدواج موفق آقای شاهين فرهنگ را به من داد.

در اولين جلسه شركت و با پرداخت مبلغ واقعا جزيي در بقيه جلسات ثبت نام كردم.

بدون اغراق مجموع ۸ جلسه ۳ ساعته كه ۲۴ ساعت كارگاه آموزشي ازدواج موفق را شامل مي شد شايد به اندازه ۲۴۰ ساعت مطالعه، مفيد و موثر بود.

من كه تا پيش از آن حتي با مطالعه آن همه كتاب و تماشا كردن آن همه سي دي هنوز نمي دانستم واقعا بايد چه كنم؟

اكنون پس از گذراندن دوره كاملا مي دانستم چگونه بايد انتخاب كنم.

يك سال و اندي پس از شركت در آن دوره بود كه ازدواج كردم.

بعد از ازدواج به اتفاق همسرم سي دي هاي خانواده موفق را تهيه كرديم و از محتواي آن بسيار بهره گرفتيم.

قبل از ازدواج من آدمي بسيار منفي گرا بودم و به همه چيز با ديد منفي نگاه مي كردم.

فرآيند ازدواج من كه با مطالعه و شركت در دوره ازدواج موفق آغاز و در نهايت به ازدواج ختم شد.

اكنون از من يك آدم با ديد مثبت ساخته كه به بيشتر مسائل با حسن ظن مي نگرم.

بعد از ازدواج هر موقع آقای شاهين فرهنگ به شهر ما آمدند در دوره شركت كرديم.

شاهين فرهنگ مجاهدي است كه يك تنه به جامعه مي آموزد تا درست زندگي كنند.

شايد كمي و كاستي هايي داشته باشد ولي اگر انصاف داشته باشيم مي بينيم كمي ها و كاستي ها در برابر آن همه خوبي واقعا ناچيز است.

و مي توان گفت اصلا وجود ندارد.

با تشكر