سلام داداش شاهين گل. من با شما از طريق سي دي برنامه اصفهان تون آشنا شدم. 22 سالم بود تقريبا.

از تکنيک نامه براي ازدواج استفاده کردم و خانومم 90 درصد هموني بود که تو نامه نوشته بودم. من نامه را گم کرده بودم و وقتي خانومم نامه را پيدا کرد و خوند و تاريخ نامه را ديد از تعجب ازم پرسيد مگه قبل از اينکه منو بخواي منو ديده بودي؟

خیلی شبيه اوني بود که خواسته بودم. اون ده درصد هم که نشد بهترش گيرم اومد و خدا را شکر راضیم.

حسین خوش اخلاق