برای ارسال ویدئو باید ابتدا وارد شوید. برای ورود، این پنجره را بسته و از منو بالا گزینه ی ورود را انتخاب کنید.