مهسا حياتي

دلنوشته

چطور ميشه جلو خودكشي پسري كه بهش خيانت شده رو گرفت (احساس ميكنه زنده به گور شده) و تمام وجودش كتاب ها و نوشته هاي صادق هدايت هست ...!!!خواهش ميكنم بهم كمك كنيد. داره خودشو نابود ميكنه...