فرزانه اسماعیلی

دلنوشته

سلام دوستم . بیا از دنیای مجازی فاصله بگیریم و تو دنیای واقعیمون دنبال بهونه بگردیم واسه شاد بودنمون. باشه ؟ قبول ؟
اگه موافقی بگو :
ما واقعی ها، شادیم چون ....

دلنوشته

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام