محمد طاهری نژاد

دلنوشته

همه دستاورد های شما ، نتیجه انتخاب های لحظه به لحظه شماست. انتخاب های شما گام به گام و روز به روز ، اقدامات تان را شکل می دهند تا وقتی که آنها به عادت هایتان تبدیل می شوند ، تکرار آنها را دائمی و همیش...

دلنوشته

چرا بعضی از افراد نسبت به دیگران موفق ترند و در همان زمان اکثریت افراد دیگر نیز از آن برخوردارند درآمد بیشتری کسب می کند و به موفقیت های بسیاری دست میابند ؟!!!!!