ناهید مزیدی

دلنوشته

از خدای مهربان سپاسگزارم که عشق و عقل رو آفرید و به واسطۀ این دو، شادی رو به ما عنایت فرمود.
الهی که زندگی همه مون سراسر شاد و شادی آفرین باشه!