سعید سلیمی

دلنوشته

جوانی متاهل هستم سی سالمه آبروم به خاطر مشکل مالی داره میره کسیو ندارم کمکم کنه به خاطر بدهی آبروم در خطره امروز میخواستم خودمو بکشم ولی ی بچه ۷ ماهه دارم همش میاد جلو چشمام نتونستم خواهشذمیکنم کمکم ک...