مهدي زواري

دلنوشته

سلام
چرا جلسات اقاي دكتر فرهنگ را با كيفيت عالي به فروش نمي رسانيد تا ما هم بتونيم تهيه كنيم
از سايتهاي ديگر با كيفيت پايين تهيه مي كنيم كه چشم و ذهن را خسته مي كند